Input:

405/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 405/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. října 2020,
kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 11, § 28 odst. 7, § 81 odst. 12 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
Čl. I
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 232/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmeno a) zní:
„a) hranicí úspěšnosti nejnižší možné bodové nebo procentuální hodnocení, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického testu (dále jen „didaktický test“) vykonal úspěšně, nebo nejnižší možné hodnocení vyjádřené body, procenty nebo klasifikačním stupněm, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku profilové části maturitní zkoušky nebo její část vykonal úspěšně,“.
2. V § 1 písm. f) se za slova „zadání zkoušek“ vkládají slova „společné části“, slova „zadání písemné práce z českého jazyka a literatury, zadání písemné práce z cizího jazyka,“ a slova „a písemné práce“ se zrušují.
3. V § 1 písm. g) se slovo „společné“ nahrazuje slovem „profilové“ a slova „podle katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen „katalog“)“ se zrušují.
4. V § 1 písm. h) se slova „a písemné práce“ zrušují.
5. V § 2 odst. 3 se věty první až třetí nahrazují větou „V jarním zkušebním období se didaktické testy konají v období od 2. května do 15. května.“, slova „a písemných prací“ se zrušují a slova „1. září školního roku“ se nahrazují slovy „15. srpna, který předchází školnímu roku“.
6. V § 2 odst. 4 se za slova „Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen „písemná zkouška“)“ vkládají slova „ , zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“) a zkoušky konané“ a ve větě poslední