Input:

4/2005 Sb., Zákon o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice, ve znění účinném k 1.1.2006 Archiv

č. 4/2005 Sb.
[zrušeno č. 69/2006 Sb.]
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2004
o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 8 odst. 10 nahrazuje slova
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Nikdo nesmí dovézt, vyvézt, koupit, prodat, zastavit, uschovat ani jakkoli jinak nakládat s předměty iráckého kulturního dědictví a dalšími předměty archeologického, historického, kulturního, vědeckého a náboženského významu, které byly odcizeny nebo jinak neoprávněně získány z Iráckého národního muzea, Národní knihovny a dalších míst v Irácké republice od přijetí rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 661 ze dne 6. srpna 1990, jakož i s předměty uvedeného charakteru, u kterých existuje důvodné podezření, že se jedná o předměty získané neoprávněně.
§ 2
(1) Ropu, ropné výrobky a zemní plyn iráckého původu až do přechodu vlastnického práva na prvního kupujícího nelze zabrat, zajistit ani je podrobit exekuci.
(2) Při prodeji ropy, ropných výrobků a zemního plynu iráckého původu prvnímu kupujícímu se na výnosy nebo pohledávky z tohoto prodeje vztahují výsady a imunity v rozsahu přiznaném Organizaci spojených národů,1) s výjimkou těch případů, kdy se jedná o soudní řízení, ve kterém je postih takových výnosů nebo pohledávek nezbytný v rámci odpovědnosti za škodu vyčíslenou v souvislosti s ekologickou havárií, včetně úniku ropy, ke které došlo po dni 22. května 2003.
§ 3
(1) Nikdo nesmí nakládat s majetkem Irácké republiky, její vlády, státních orgánů, korporací nebo agentur, pokud se ke dni 22. května 2003 nacházel na území České republiky.
(2) Nikdo nesmí nakládat s majetkem bývalého prezidenta Irácké republiky Saddáma Husajna nebo jiných vysokých činitelů bývalého iráckého režimu a jejich nejbližších příbuzných, včetně majetku subjektů, které jsou přímo nebo nepřímo ovládány uvedenými osobami nebo osobami jednajícími jejich jménem nebo z jejich příkazu, pokud se tento majetek nachází na území České republiky.
(3) Nikdo nesmí nakládat s majetkem, který byl vyvezen z Irácké republiky bývalým prezidentem Saddámem Husajnem nebo jinými vysokými činiteli bývalého iráckého režimu a jejich nejbližšími příbuznými, včetně majetku subjektů, které jsou přímo nebo nepřímo ovládány uvedenými osobami nebo osobami jednajícími jejich jménem nebo z jejich příkazu, pokud se tento majetek nachází na území České republiky.
(4) Seznam fyzických osob a dalších subjektů spojených s režimem bývalého prezidenta Irácké republiky Saddáma Husajna, na jejichž majetek se zákaz uvedený v odstavcích 2 a 3 vztahuje, vydaný příslušným orgánem Organizace spojených národů, se uveřejňuje na návrh Ministerstva zahraničních věcí v Obchodním věstníku, vedeném na portálu veřejné správy.
(5) Na majetek uvedený v odstavcích 1 až 3 se vztahují výsady a imunity v rozsahu přiznaném Organizaci spojených národů,1) s výjimkou těch případů, kdy tento majetek podléhá dřívějšímu soudnímu rozhodnutí nebo již dříve zřízenému zástavnímu právu v důsledku soudního, správního nebo rozhodčího řízení.
§ 4
(1) Majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí veškerý hmotný majetek a všechna práva a jiné majetkové hodnoty, zejména
a) cenné papíry,2)