Input:

4/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, platné do 31.12.2002 Archiv

č. 4/2000 Sb.
[zrušeno č. 139/2002 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. prosince 1999
k provedení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
POZEMKOVÉ ÚPRAVY
§ 1
Náležitosti návrhu pozemkových úprav
Náležitostmi návrhu pozemkových úprav jsou podklady a výsledky činností včetně způsobu jejich pořizování podle § 2 až 11. Dokumentace náležitostí návrhu pozemkových úprav je obsažena v bodech 1 až 9 přílohy k tomuto nařízení.
§ 2
Podklady a činnosti při pořizování návrhu pozemkových úprav
(1) Podklady a činnosti při zpracování návrhu pozemkových úprav zahrnují
a) přípravu řízení o pozemkových úpravách,
b) určení obvodu pozemkových úprav a zjišťování průběhu hranic pozemků,
c) zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků,
d) návrh společných zařízení,1)
e) návrh nového uspořádání pozemků.
(2) Podklady a činnosti po schválení návrhu pozemkových úprav zahrnují
a) vytyčení hranic pozemků a převody společných zařízení,1)
b) vyhotovení náležitostí pro zápis výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí včetně vyhotovení digitální katastrální mapy.
§ 3
Příprava řízení o pozemkových úpravách
(1) Pozemkový úřad zpravidla s ročním předstihem oznámí předpokládaný termín zahájení pozemkových úprav katastrálnímu úřadu. Pokud výsledky pozemkových úprav slouží k obnově katastrálního operátu,2) pozemkový úřad o jejich předpokládaném zahájení a jejich účelu vyrozumí rovněž obec a osoby, které mají v obvodu pozemkových úprav rozsáhlý nemovitý majetek (např. pozemní komunikace, dráhy, letiště, vodní toky, lesní pozemky) s upozorněním na povinnost trvalého označení hranic pozemků podle zvláštního právního předpisu.3)
(2) Podklady pro zpracování návrhu pozemkových úprav tvoří
a) soubor geodetických informací a soubor popisných informací katastrálního operátu, popřípadě operáty bývalého pozemkového katastru a navazující operáty přídělového a scelovacího řízení, v potřebném rozsahu a ve formě, v níž jsou vedeny nebo uschovány katastrálním úřadem,
b) přídělové listiny nebo rozhodnutí, popřípadě jiné doklady podle zvláštních právních předpisů4) předložené pozemkovému úřadu nebo jím zjištěné pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělového řízení v pozemkových úpravách,5)
c) listiny osvědčující právní vztahy, které dosud nejsou obsahem katastru nemovitostí,
d) mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek,6)
e) schválená nebo rozpracovaná územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady a územní rozhodnutí,7)
f) dostupné podklady, rozbory a informace o stavu území a záměrech jeho využití (např. vodohospodářské, půdoochranné, dopravní, územní systémy ekologické stability a hodnocení krajinného rázu) včetně využitelných částí dříve zpracovaných projektů pozemkových úprav,
g) vyhodnocení podrobných terénních průzkumů, zaměřených zejména na ochranu půdy, vody, krajiny a přírody,
h) aktualizovaný stav údajů katastru nemovitostí předávaný katastrálním úřadem v průběhu pozemkových úprav způsobem dohodnutým s pozemkovým