Input:

395/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 395/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

  
Ve znění tiskové opravy, uveřejněné v částce 164 z roku 2016:
  
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 421/2009 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb. a vyhlášky č. 347/2015 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 3 ve vzoru FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu část II. zní:
 
„II. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
Název
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Konečný rozpočet výdajů
Skutečnost
Příjmy celkem
 
 
x
 
Třída 1 - Daňové příjmy
 
 
x
 
Třída 2 - Nedaňové příjmy
 
 
x
 
Třída 3 - Kapitálové příjmy
 
 
x
 
Třída 4 - Přijaté transfery
 
 
x
 
Konsolidace příjmů
 
 
x
 
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)
 
 
x
 
4134 - Převody z rozpočtových účtů
 
 
x
 
4135 - Převody z rezervních fondů OSS
 
 
x
 
4136-Převody z jiných fondů OSS
 
 
x
 
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
 
 
x
 
Příjmy celkem po konsolidaci
 
 
x
 
Výdaje celkem
 
 
 
 
Třída 5 - Běžné výdaje
 
 
 
 
Třída 6 - Kapitálové výdaje
 
 
 
 
Konsolidace výdajů
 
 
 
 
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
 
 
 
 
5346 - Převody do fondů OSS
 
 
 
 
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
 
 
 
 
6361 - Investiční převody do rezervního fondu
 
 
 
 
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP
 
 
 
 
Výdaje celkem po konsolidaci
 
 
 
 
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
 
 
x
 
Třída 8 - Financování
 
 
x
 
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací
 
 
x
.“
2. Příloha č. 7 zní:
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO)
1. Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu ročně přehled o rozpočtu syntetických účtů v návaznosti na vyhlášku č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.
2. V části II předkládají státní příspěvkové organizace doplňující údaje za hlavní činnost, které vycházejí z