Input:

392/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Garance

č. 392/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 7, § 12a odst. 4, § 12m odst. 6, § 13 odst. 2, § 14 odst. 3, § 15 odst. 2, § 22 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., podle § 7a odst. 7, § 7ab odst. 3, § 7ad odst. 3, § 8aj odst. 6, § 8b odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., a podle § 199 odst. 2 k provedení § 9aj odst. 6, § 12f písm. a), c) a e), § 12i odst. 3, § 16 odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 135/2014 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, se mění takto:
1. V § 2 se slova „ , investičního zprostředkovatele“ zrušují.
2. § 5 zní:
㤠5
Ustanovení § 116a se vztahuje pouze na banku, která má v licenci povolenou činnost podle § 1 odst. 3 písm. h) zákona o bankách, a na obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.“.
3. V § 7 odst. 1 písm. i) se slova „a zákazník investičního zprostředkovatele“ zrušují.
4. V § 7 odst. 1 písm. m) se za slovo „jiný“ vkládá slovo „vedoucí“.
5. V § 7 odst. 2 písm. d) se za slovo „člen“ vkládá slovo „vedoucího“.
6. V § 7 odst. 2 písm. j) se za slovo „podřízena“ vkládá slovo „vedoucímu“ a za slovo „člen“ se vkládá slovo „vedoucího“.
7. V § 7 odst. 3 písm. c) se slova „investiční zprostředkovatel,“ zrušují.
8. V § 7 odst. 3 písm. j) se za slovo „jiný“ vkládá slovo „vedoucí“.
9. V § 7 odst. 4 písm. m) se za slovo „člen“ vkládá slovo „vedoucího“.
10. V části druhé hlavě I text pod nadpisem „POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM“ zní:
„[K § 8b odst. 7, § 8c odst. 3 a § 10a odst. 3 zákona o bankách, § 7a odst. 7, § 7ab odst. 3 a § 7ad odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 12f písm. a) a e) a § 12i odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu]“.
11. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:
㤠25a
(1) Povinná osoba zajistí v souvislosti s poskytováním investičních služeb informování klientů o povaze nebo zdroji střetu zájmů, pokud ani přes jí přijatá opatření podle § 12a odst. 1 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy klienta.
(2) Informace podle odstavce 1 poskytne povinná osoba klientovi před poskytnutím investiční služby na trvalém nosiči informací podle § 15e zákona o podnikání na kapitálovém trhu způsobem a v rozsahu, který
a) zohlední povahu klienta z hlediska poskytování investičních služeb a
b) umožní klientovi řádně vzít v úvahu střet zájmů související s