Input:

391/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 391/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a nařízení vlády č. 352/2019 Sb., se mění takto:
1. V písmenu A 1. části dílu 1.05 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „1.05.05 PEČUJÍCÍ OSOBA V DĚTSKÉ SKUPINĚ” a ve sloupci Platová třída se doplňují čísla „6-9”.
2. V písmenu B 1. části dílu 1.01 povolání 1.01.13 se v 11. platové třídě doplňuje bod 9, který zní:
„9. Kontrola výstupů projektů Evropské unie v době udržitelnosti po ukončení realizace projektu.”.
3. V písmenu B 1. části se v dílu 1.05 doplňuje povolání 1.05.05, které včetně nadpisu zní:
„1.05.05 PEČUJÍCÍ OSOBA V DĚTSKÉ SKUPINĚ
6. platová třída
1. Hlídání a péče o dítě v dětské skupině spočívající v nácviku denních činností, upevňování hygienických návyků a základů společenského chování dětí.
7. platová třída
1. Výchovná činnost v dětské skupině zaměřená na rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti dětí, jejich zájmů, znalostí, dovedností a tvořivých schopností, a směřující k utváření pozitivních mezilidských vztahů, morálních hodnot, vztahu k živým tvorům nebo k rozvoji jemné motoriky dětí.
8. platová třída
1. Komplexní výchovná činnost v dětské skupině zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, jejich zájmů, vědomostí, dovedností a tvořivých schopností s ohledem na jejich individuální potřeby.
9. platová třída
1. Komplexní příprava plánu výchovy a péče o děti v dětské skupině se zaměřením na formování osobnosti a fyzický a psychický vývoj dítěte.”.
4. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve 14. platové třídě se v bodu 1 za slovo „Vykonávání” vkládají slova „nejnáročnější rozhodovací činnosti soudu podle zvláštního zákona po úspěšném vykonání odborné justiční zkoušky nebo zkoušky jí na roveň postavené nebo”.
5. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 se ve 14. platové třídě doplňuje bod 3, který zní:
„3. Komplexní koordinace státní správy a správy personální, organizační, hospodářské a finanční soudů vyššího stupně, včetně metodické činnosti na úseku soudního výkonu s výjimkou soudcovské činnosti v rozsahu vymezeném zvláštním zákonem.”.
6. V písmenu B 2. části dílu 2.10