Input:

389/1990 Sb., Zákon o dani z příjmů obyvatelstva, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 389/1990 Sb.
[zrušeno č. 586/1992 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. září 1990
o dani z příjmů obyvatelstva
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
DAŇOVÁ POVINNOST
§ 1
Poplatníci
(1) Poplatníky daně z příjmů obyvatelstva (dále jen „daň“) jsou fyzické osoby, jejichž příjmy jsou předmětem daně podle tohoto zákona.
(2) Fyzické osoby, které mají v České a Slovenské Federativní Republice stálé bydliště (dále jen „bydliště“) nebo se zde obvykle zdržují, podléhají zdanění se svými příjmy z tuzemských i zahraničních zdrojů.
(3) Za fyzickou osobu, která se v České a Slovenské Federativní Republice obvykle zdržuje, se považuje osoba, která se v příslušném kalendářním roce zdržovala na území České a Slovenské Federativní Republiky nejméně po dobu 183 dnů, a to ať vcelku nebo v kratších časových obdobích.
(4) Fyzické osoby, které nemají v České a Slovenské Federativní Republice bydliště ani se zde obvykle nezdržují, podléhají zdanění pouze se svými příjmy, jejichž zdroj je na území České a Slovenské Federativní Republiky.
§ 2
Zdroj příjmu
(1) Zdroj příjmů fyzických osob, které nemají v České a Slovenské Federativní Republice bydliště ani se zde obvykle nezdržují, se považuje za zdroj na území České a Slovenské Federativní Republiky,jde-li o
a) příjmy z činností vykonávaných ve stálé provozovně umístěné na území České a Slovenské Federativní Republiky,
b) příjmy za služby a jiné činnosti vykonávané osobně a nezávisle s podmínkou, že k výkonu těchto činností je využíváno trvalé zařízení na území České a Slovenské Federativní Republiky,
c) podíly na zisku vyplácené právnickými nebo fyzickými osobami se sídlem nebo bydlištěm na území České a Slovenské Federativní Republiky,
d) příjmy z úhrad konaných právnickými nebo fyzickými osobami, jejichž sídlo nebo bydliště je na území České a Slovenské Federativní Republiky; tyto příjmy zahrnují zejména
1. úroky,
2. licenční poplatky za užití nebo právo na užití patentů, ochranných známek, návrhů, modelů, plánů, utajovaných vzorců nebo postupů, informací vztahujících se na průmyslové, obchodní nebo vědecké znalosti a zkušenosti, výrobně technické poznatky (know-how),
3. licenční poplatky za užití nebo za právo na užití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení,
4. licenční poplatky za užití nebo za právo na užití autorského práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému.
(2) Za stálou provozovnu se považuje trvalé zařízení k výkonu činnosti na území České a Slovenské Federativní Republiky. Takovým zařízením se rozumí zejména staveniště, dílny, kanceláře, zařízení k těžbě přírodních zdrojů a další provozovny. Staveniště, stavební a montážní práce, včetně oprav, se považují za stálou provozovnu jen tehdy, přesáhne-li jejich trvání (bez ohledu na zdaňovací období) 6 měsíců.
§ 3
Předmět daně
(1) Předmětem daně jsou příjmy fyzických osob, kromě příjmů
a) z pracovního poměru a poměru podobného pracovnímu poměru,
b) z literární a umělecké činnosti nebo ze zděděných autorských práv, jestliže dědici jsou vdova po autorovi až do opětného provdání nebo nezletilé děti.
(2) Předmětem, daně nejsou příjmy z podnikatelské