Input:

387/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 387/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a) a e) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010 Sb., vyhlášky č. 417/2011 Sb., vyhlášky č. 455/2012 Sb., vyhlášky č. 424/2013 Sb. a vyhlášky č. 192/2014 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 10 se za slovo „pohlaví“ vkládají slova „ , rodného příjmení“.
2. V § 10 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) V zápise se k příjmení zapisované osoby vyplní údaj o rodném příjmení pouze tehdy, je-li její aktuálně užívané příjmení odlišné od příjmení rodného.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
3. V příloze č. 1 v části Jihočeský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 3. „Český Krumlov“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 8. „Kájov“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 1. „Kájov“ doplňuje bod 2. „Polná na Šumavě“.
4. V příloze č. 1 v části Jihomoravský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 2. „Boskovice“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 3. a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ v bodě 1. se slova „Knínice u Boskovic“ nahrazují slovem „Knínice“.
5. V příloze č. 1 v části Karlovarský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 3. „Karlovy Vary“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 2. „Bochov“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 1. „Bochov“ vkládá nový bod 2. „Bražec“.
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.
6. V příloze č. 1 v části Karlovarský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 6. „Ostrov“, ve sloupci