Input:

382/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 382/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2015,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 315/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. r) se před slova „nebo projekt” vkládají slova „nebo na základě hydrogenovaných rostlinných olejů splňujících kritéria udržitelnosti biopaliv”.
2. V § 25 odst. 4 se slova „[§ 58 odst. 5 písm. b)]” zrušují.
3. V § 29 odst. 2 se slova „(§ 60 odst. 13)” zrušují.
4. V § 45 odst. 2 písm. m) se slovo „ , nebo” nahrazuje čárkou.
5. V § 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo” a doplňuje se písmeno o), které zní:
„o)  směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) s hydrogenovanými rostlinnými oleji splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl těchto hydrogenovaných rostlinných olejů musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených.”.
6. V § 45 odst. 12 písm. b) se za číslo „3” vkládají slova „nebo 4”.
7. V § 45 odst. 12 písm. b) se slova „ , nebo pokud tato výsledná směs neobsahuje minerální oleje, u kterých lze uplatnit nárok na vrácení daně podle § 54 odst. 3 nebo 4” zrušují.
8. V § 48 odst. 5 se číslo „7 665” nahrazuje číslem „9 265”.
9. V § 48 odst. 5 se číslo „9 265” nahrazuje číslem „8 515”.
10. V § 48 odst. 5 se slova „sazbou 8 515 Kč/1 000 l” nahrazují slovy „stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují”.
11. V § 48 odstavec 10 zní:
„(10)  Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se zdaňují
a)  sazbou 4 590 Kč/1 000 l v případě rostlinných olejů uvedených pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů,
b)  sazbou 4 590 Kč/1 000 l v případě metylesterů mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují kritéria