Input:

38/1995 Sb., Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1.1.2001, platné do 30.6.2001 Archiv

č. 38/1995 Sb.
[zrušeno č. 56/2001 Sb.]
ZÁKON
ze dne 8. února 1995
o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
355/1999 Sb.
(k 30.12.1999)
mění, též ruší § 6 odst. 4 písm. c)
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (§ 7 odst. 1 až 3, § 9 odst. 1, § 10, § 12 a v § 14)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZPŮSOBILOST SILNIČNÍHO VOZIDLA
§ 1
Silniční vozidlo
(1) Silničním vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k provozu na pozemních komunikacích. Druhy silničních vozidel a technické podmínky z hlediska konstrukce, provedení a vybavení silničních vozidel stanoví prováděcí předpis. Jiným než silničním vozidlem se rozumí vozidlo, které je vyrobené a určené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích a které může být na pozemních komunikacích provozováno. Druhy jiných vozidel a technické podmínky stanoví prováděcí předpis.
(2) Na pozemních komunikacích je zakázáno provozovat silniční vozidlo,
a) které svojí konstrukcí a technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti silničního provozu, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí,
b) které svým technickým stavem ohrožuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím předpisem a zvláštním předpisem,1)
c) jehož technická způsobilost k provozu nebyla schválena,
d) které není opatřeno státní poznávací značkou, pokud je podle zvláštního předpisu2) vyžadována.
§ 2
Technická způsobilost typu silničního vozidla
(1) Výrobce silničních vozidel vyrobených hromadně za účelem jejich provozování na pozemních komunikacích je povinen je vyrábět podle schváleného typu. Technickou způsobilost typu silničního vozidla, včetně součástí a příslušenství silničního vozidla schvaluje na základě žádosti výrobce Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“). Ministerstvo technickou způsobilost typu silničního vozidla schválí, jsou-li splněny technické podmínky stanovené prováděcím předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.
(2) Ministerstvo zahájí řízení o schválení typu silničního vozidla, součástí a příslušenství silničního vozidla dnem , kdy došla ministerstvu žádost, která splňuje požadované náležitosti a která je doložena předepsanými doklady. Ministerstvo rozhodne o žádosti o schválení typu silničního vozidla, součástí a příslušenství silničního vozidla ve lhůtě 90 dnů od zahájení řízení. Náležitosti žádosti, doklady, které je nutno k žádosti doložit, a způsob schvalování typu silničního vozidla, součástí a příslušenství silničního vozidla stanoví prováděcí předpis.
(3) U silničních vozidel určených prováděcím předpisem je podkladem pro rozhodnutí ministerstva o způsobilosti typu silničního vozidla přezkoušení silničního vozidla. Přezkoušení silničního vozidla se provádí na náklad výrobce u právnické osoby, kterou určí ministerstvo.
(4) Ustanovení odstavců 1, 2 a 3 se vztahují i na hromadnou přestavbu typu silničního vozidla.
§ 3
Technická způsobilost jednotlivého silničního vozidla k provozu
(1) O technické způsobilosti jednotlivého silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích, které se neshoduje se schváleným typem silničního vozidla, rozhoduje příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky (dále jen „dopravní