Input:

379/2004 Sb., Vyhláška o pravidlech nakládání s vnitřními informacemi, platné do 31.12.2004 Archiv

č. 379/2004 Sb.
[zrušeno č. 536/2004 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 9. června 2004
o pravidlech nakládání s vnitřními informacemi
Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. p) ve spojení s § 125 odst. 7 písm. a) a b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje podrobnější pravidla pro uveřejňování vnitřní informace emitentem investičního nástroje, který je přijat k obchodování na regulovaném trhu v členském státě Evropské unie nebo který je předmětem žádosti o přijetí k obchodování na regulovaném trhu v členském státě Evropské unie, její zasílání Komisi pro cenné papíry (dále jen „Komise“) a podrobnější pravidla pro odklad uveřejnění vnitřní informace včetně vymezení důvodů pro odklad uveřejnění a způsobu zajištění důvěrnosti vnitřní informace.
§ 2
Uveřejňování vnitřní informace
(1) Vnitřní informaci, kterou musí emitent podle zákona uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní emitent v úplném znění na své internetové adrese (URL adresa) neprodleně poté, co se o ní dozvěděl nebo dozvědět mohl, způsobem, kterým emitenti obvykle uveřejňují informace o své činnosti. Přitom zajistí zejména, aby
a) internetová adresa byla veřejnosti bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby ji bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy nebo názvu emitenta a aby obsah internetové adresy byl emitentem poskytován bezplatně,
b) uveřejňovaná vnitřní informace měla podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně používaném formátu,
c) uveřejňovaná vnitřní informace byla uvedeným způsobem dostupná nepřetržitě od uveřejnění alespoň po dobu 5 let, případně po dobu, kdy je investiční nástroj přijat k obchodování na trhu uvedeném v § 1, je-li tato doba kratší než 5 let.
(2) Současně emitent zajistí uveřejnění vnitřní informace v úplném znění nebo odkazem prostřednictvím hromadně a pravidelně navštěvovaného finančního serveru, který se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu. Seznam serverů uveřejní Komise ve Věstníku Komise pro cenné papíry a na své internetové adrese. To neplatí, jestliže emitent vnitřní informaci vedle způsobu uvedeného v odstavci 1 současně uveřejnil
a) alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku, nebo
b) jako zprávu agentury, která se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu.
(3) Jestliže dojde k významné změně již uveřejněné vnitřní informace, musí být tato změna uveřejněna stejným způsobem, jakým byla uveřejněna původní vnitřní informace. Zjistí-li emitent po uveřejnění vnitřní informace, že obsahuje chybné údaje, uveřejní neprodleně způsobem, jakým byla uveřejněna původní vnitřní informace, její opravu s vysvětlením důvodů opravy.
§ 3
Zasílání vnitřní informace Komisi
Emitent je povinen zaslat vnitřní informaci Komisi elektronickou poštou neprodleně poté, co se o ní dozvěděl nebo dozvědět mohl. Zprávu obsahující vnitřní informaci opatří emitent zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným