Input:

376/2015 Sb., Zákon o ukončení důchodového spoření, ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 376/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2015
o ukončení důchodového spoření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části páté
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje ukončení systému důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o důchodovém spoření“) a s tím související povinnosti penzijní společnosti, depozitáře důchodového fondu, správce pojistného na důchodové spoření (dále jen „správce pojistného“), práva a povinnosti účastníka důchodového spoření (dále jen „účastník“) a výkon dohledu.
§ 2
Vztah k zákonu o důchodovém spoření
(1) Při ukončování systému důchodového spoření se postupuje podle zákona o důchodovém spoření, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) V Centrálním registru smluv nelze registrovat smlouvu o důchodovém spoření a pojistnou smlouvu o pojištění důchodu.
(3) Penzijní společnost není povinna aktualizovat údaje uvedené ve statutu důchodového fondu související s povinnostmi uloženými tímto zákonem.
§ 3
Nároky účastníka
(1) Účastník má nárok na vyplacení prostředků účastníka
a) převedením na jím uvedený účet u osoby oprávněné poskytovat platební služby, nebo dodáním prostřednictvím poštovního poukazu, nebo
b) převedením na jeho doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem.
(2) Do dne 30. září 2016 účastník penzijní společnosti písemně sdělí své jméno, rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li přiděleno rodné číslo, zvolený způsob vyplacení prostředků účastníka a
a) číslo účtu u osoby oprávněné poskytovat platební služby, na který mají být prostředky účastníka převedeny, nebo adresu, na kterou mají být prostředky účastníka dodány prostřednictvím poštovního poukazu, nebo
b) číslo účtu určeného pro příjem příspěvků na doplňkové penzijní spoření, nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem penzijní společnosti, se kterou má účastník uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, nebo penzijním připojištění, a číslo této smlouvy.
(3) Je-li smlouva o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřena se stejnou penzijní společností, sdělení podle odstavce 2, jímž si účastník zvolil možnost podle odstavce 1 písm. b), lze zaslat způsobem dohodnutým s penzijní společností.
(4) V případě převodu na účet v zahraničí u osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo dodání prostřednictvím poštovního poukazu má penzijní společnost nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených, ve výši, která přesahuje náklady na převod na účet v České republice u osoby oprávněné poskytovat platební služby. O tyto náklady se sníží vyplácené prostředky účastníka podle § 11 odst. 2.
(5) V případě, že je penzijní společnosti doručena přede dnem 1. října 2016 výzva podle § 15 odst. 1 nebo sdělení podle § 15 odst. 5 zákona o důchodovém spoření, má tato výzva nebo sdělení přednost před sdělením účastníka podle odstavce 2. Jde-li o výzvu podle § 15 odst. 1 zákona o důchodovém