Input:

374/2004 Sb., Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn Garance

č. 374/2004 Sb., Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 231/1992 Sb., zákonem 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992 Sb., zákonem č. 273/1993 Sb., zákonem č. 303/1993 Sb., zákonem č. 38/1994 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 200/1994 Sb., zákonem č. 237/1995 Sb., zákonem č. 286/1995 Sb., zákonem č. 94/1996 Sb., zákonem č. 95/1996 Sb., zákonem č. 147/1996 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb., zákonem č. 49/1997 Sb., zákonem č. 61/1997 Sb., zákonem č. 79/1997 Sb., zákonem č. 217/1997 Sb., zákonem č. 280/1997 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 83/1998 Sb., zákonem č. 157/1998 Sb., zákonem č. 167/1998 Sb., zákonem č. 159/1999 Sb., zákonem č. 356/1999 Sb., zákonem č. 358/1999 Sb., zákonem č. 360/1999 Sb., zákonem č. 363/1999 Sb., zákonem č. 27/2000 Sb., zákonem č. 29/2000 Sb., zákonem č. 121/2000 Sb., zákonem č. 122/2000 Sb., zákonem č. 123/2000 Sb., zákonem č. 124/2000 Sb., zákonem č. 149/2000 Sb., zákonem č. 151/2000 Sb., zákonem č. 158/2000 Sb., zákonem č. 247/2000 Sb., zákonem č. 249/2000 Sb., zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 309/2000 Sb., zákonem č. 362/2000 Sb., zákonem č. 409/2000 Sb., zákonem č. 458/2000 Sb., zákonem č. 61/2001 Sb., zákonem č. 100/2001 Sb., zákonem č. 120/2001 Sb., zákonem č. 164/2001 Sb., zákonem č. 256/2001 Sb., zákonem č. 274/2001 Sb., zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 501/2001 Sb., zákonem č. 86/2002 Sb., zákonem č. 119/2002 Sb., zákonem č. 174/2002 Sb., zákonem č. 281/2002 Sb., zákonem č. 308/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., nálezem Ústavního soudu, vyhlášeným pod č. 476/2002 Sb., zákonem č. 88/2003 Sb., zákonem č. 130/2003 Sb., zákonem č. 224/2003 Sb., zákonem 228/2003 Sb., zákonem č. 162/2003 Sb., zákonem č. 274/2003 Sb., zákonem č. 354/2003 Sb., zákonem č. 438/2003 Sb., zákonem č. 119/2004 Sb., zákonem č. 167/2004 Sb. a zákonem č. 257/2004 Sb.
ZÁKON
o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon)

(ve znění tiskové opravy uvedené v částce 193 Sb. z roku 2004)
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen „živnost”) a kontrolu nad jejich dodržováním.
Živnost
§ 2
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
§ 3
(1)  Živností není:
a)  provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
b)  využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,2)
c)  výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu,2a)
d)  restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,2b)
e)  provádění