Input:

37/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., platné do 31.12.2001 Archiv

č. 37/2000 Sb.
[zrušeno č. 185/2001 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. ledna 2000,
kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) předávat nebezpečné odpady k využívání nebo zneškodňování pouze osobě oprávněné provozovat zařízení k úpravě, využívání nebo zneškodňování odpadů podle § 7 odst. 4 písm. a), nebo zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů podle § 6 odst. 1 písm. f).“.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).
2. V § 5 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) zpracovat plán odpadového hospodářství (dále jen „POH“). Náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Zpracovaný POH zasílá původce bez zbytečného odkladu příslušnému okresnímu úřadu.“.
3. V § 6 odst. 1 písm. f) se za slova „nakládat s nebezpečnými odpady“ vkládají slova „nebo provozovat zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů lze“.
4. § 9 a 10 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 17), 17a) a 25) znějí:
㤠9
Nakládání s komunálním odpadem na území obce
(1) Na území obce nakládá s komunálním odpadem (§ 2 odst. 3) obec nebo ta oprávněná osoba (§ 2 odst. 13), která k nakládání s komunálním odpadem obdržela písemný souhlas obce. Písemný souhlas uděluje obec v samostatné působnosti. Obec může stanovit bližší podmínky, za kterých může být souhlas udělen. Na řízení o vydání souhlasu se vztahuje správní řád.
(2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Obec může vyhláškou stanovit výši poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování odpadů včetně způsobu jeho výběru.
(3) Obec je povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů obec splní, zajistí-li pravidelný svoz těchto odpadů oprávněnou osobou.
(4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak stanoví obecně závazná vyhláška podle odstavce 2, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování podle systému stanoveného obcí.
(5) Původci nebo oprávněné osoby, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální, mohou na základě písemné dohody s obcí využívat systém nakládání s komunálním odpadem stanovený obcí.
§ 10
Poplatek za komunální odpad
(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit (§ 9 odst. 2) a vybírat poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) vznikající na jejím území.
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je