Input:

37/1989 Sb., Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění účinném k 1.1.2003 Archiv

č. 37/1989 Sb.
[zrušeno č. 379/2005 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 28.března 1989
o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
425/1990 Sb.
(k 24.11.1990)
nepřímo, kompetence
40/1995 Sb.
(k 1.4.1995)
ruší § 4 odst. 1 písm. g), § 4 odst. 3 písm. b)
nález ÚS
299/1997 Sb.
(k 9.12.1997)
ruší ustanovení § 9 odst. 4
190/1999 Sb.
(k 2.9.1999)
mění
132/2000 Sb.
(1.1.2001)
mění (11 novelizačních bodů)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 8 odst. 5, v § 9 ruší odst. 5 a 7, v § 12 mění slova „orgán obce v přenesené působnosti“, v § 13a „orgán kraje v přenesené působnosti“, vkládá nový § 16a
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Alkoholismus a jiné toxikomanie včetně kouření jsou negativní jevy způsobující značné škody, zejména poškozování zdraví občanů. Všechny orgány a organizace, jakož i občané, kteří prodávají zboží, nebo poskytují služby,1) jsou povinni chránit občany i společnost před škodlivými účinky alkoholismu a jiných toxikomanií včetně kouření, odstraňovat jejich příčiny a následky a vytvářet tím příznivější předpoklady pro další rozvoj socialistické společnosti.
(2) Alkoholickými nápoji podle tohoto zákona jsou lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu.
(3) Jinými návykovými látkami než alkohol podle tohoto zákona jsou omamné látky,2) psychotropní látky,3) a ostatní chemické látky, jejichž užívání může vyvolat závislost osob na nich, poškozuje zdraví a vede k jiné toxikomanii než alkoholismus. Pokud není v tomto zákoně vysloveně stanoveno jinak, nepovažuje se pro účely tohoto zákona nikotin za jinou návykovou látku.
(4) Kouření je zvláštní druh toxikomanie, který škodlivě působí na zdraví kuřáků i nekuřáků bezprostředně vystavených účinkům kouření.
(5) Osobou závislou na alkoholu nebo na jiné návykové látce podle tohoto zákona je osoba, která není schopna na trvalo se zdržet nadměrného nebo jinak škodlivého používání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek a tím si způsobuje vážnou poruchu na zdraví nebo vážně porušuje společenské vztahy.
ČÁST DRUHÁ
PROSTŘEDKY OCHRANY PŘED ALKOHOLISMEM A JINÝMI TOXIKOMANIEMI A POVINNOSTI ORGANIZACÍ A OBČANŮ
§ 2
Způsob ochrany
Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření se uskutečňuje zejména výchovou, omezujícími opatřeními, ošetření v protialkoholní záchytné stanici, léčebně preventivní péči, sociální péči, ukládáním pokut podle tohoto zákona a postihem podle jiných právních předpisů.
§ 3
Výchova
Výchova k ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření se uskutečňuje zejména:
a) objasňováním škodlivosti nadměrného nebo jinak škodlivého požívání alkoholických nápojů, užívání jiných návykových látek a kouření,
b) vzděláváním a působením na děti a mládež ve školách a školských zařízeních zaměřeném na škodlivost požívání alkoholických nápojů, užívání jiných návykových látek a kouření,
c) vysvětlováním zásad zdravého způsobu života a vedením ke zdraví prospěšnému využívání volného času dětí, mládeže a dospělých,
d) propagaci požívání nealkoholických nápojů.
Omezující opatření
§ 4
(1) Zakazuje se
a) prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, anebo jinak umožňovat jejich požívání
1. osobám mladším 18 let,
2. ve zdravotnických zařízeních,
3. osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou,
4. osobám řídícím motorová nebo silniční nemotorová vozidla a ostatním osobám uvedeným v § 6 odst. 1 k bezprostřednímu požití,
5. při sportovních podnicích,
6. při kulturních podnicích a tanečních zábavách určených pro mládež,