Input:

367/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 367/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. října 2017,
kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna rozpočtových pravidel
Čl. I
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb. a zákona č. 203/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 14 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nelze podat ústně do protokolu.“.
2. V § 14 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) účel, na který chce žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc (dále jen „žadatel o dotaci“) žádané prostředky použít,“.
3. V § 14 odst. 3 písm. d) se slovo „a“ zrušuje.
4. V § 14 odst. 3 písm. e) se za slovo „žadatel“ vkládají slova „o dotaci“.
5. V § 14 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) další podklady nutné pro rozhodnutí poskytovatele a
g) identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána.“.
6. V § 14 odst. 4 písm. c) se slova „nebo částku, do jejíž výše může být dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta“ zrušují.
7. V § 14 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).
8. V § 14 odst. 4 písm. i) se slova „na které se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek“ nahrazují slovy „na jejichž výběr se nevztahuje zákon o zadávání veřejných