Input:

366/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. Garance

č. 366/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. října 2017,
kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 28 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) u osoby provádějící servis seznam výrobců, pro jejichž zdravotnické prostředky provádí servis, obsahující obchodní firmu nebo název osoby a adresu jejího sídla, kopii dokladu o školení bezpečnostně technické kontroly podle § 65 odst. 4 písm. b) nebo kopii dokladu o školení o opravě podle § 66 odst. 2 písm. b) od každého výrobce, nebo jím pověřené osoby, popřípadě od zplnomocněného zástupce daného výrobce nebo jím pověřené osoby, a kopii pověření této osoby výrobcem, a“.
2. V § 59 odst. 4 písm. b) se slova „odborná údržba“ nahrazují slovy „bezpečnostně technická kontrola“.
3. V § 59 odst. 4 písm. c) se na konci textu doplňuje slovo „stanovená“.
4. V § 61 odst. 2 se slovo „poučení“ nahrazuje slovem „proškolení“, za slovo „výrobcem“ se vkládají slova „nebo jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou“ a na konci se doplňuje věta „Poskytovatel zdravotních služeb, který používá tyto zdravotnické prostředky, je povinen zajistit provedení instruktáže pracovníků, kteří jsou určeni k jejich používání či obsluze.“.
5. V § 64 odst. 1 se slova „odborné údržby“ nahrazují slovy „bezpečnostně technických kontrol“ a slova „odborná údržba“ se nahrazují slovy „bezpečnostně technická kontrola“.
6. Nadpis § 65 zní: „Bezpečnostně technická kontrola“.
7. V § 65 odst. 1 se slova „Odbornou údržbou“ nahrazují slovy „Bezpečnostně technickou kontrolou“ a slova „bezpečnostně technických kontrol a dalších“ se zrušují.
8. V § 65 odst. 2 se slova „odborné údržby“ nahrazují slovy „bezpečnostně technické kontroly“.
9. V § 65 odst. 3 se slova „Odborná údržba“ nahrazují slovy „Bezpečnostně technická kontrola“, slova „odborné údržby“ se nahrazují slovy „bezpečnostně technické kontroly“ a slova „odborná údržba“ se nahrazují slovy „bezpečnostně technická kontrola“.
10. V § 65 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „servis“ vkládají slova „ , která provádí bezpečnostně technickou kontrolu,“.
11. V § 65 odst. 4 písm. a) se slova „odborná údržba“ nahrazují slovy „bezpečnostně technická kontrola“, slova „biotechnického asistenta,“ se zrušují a slova „odborné údržby“ se nahrazují slovy „bezpečnostně technických kontrol“.
12. V § 65 odst. 4 písm. b) se slova „odbornou údržbu“ nahrazují slovy „bezpečnostně technickou kontrolu“, slova „ , a to“ se zrušují a slova „osobou autorizovanou výrobcem“ se nahrazují slovy „jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou“.
13. V § 65 odst. 4 písm. c) se