Input:

362/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 18.10.2016 Garance

č. 362/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. září 2000,
kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
259/2001 Sb.
(k 25.7.2001)
mění (čl. II body 10 a 11)
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část druhou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část první
323/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
ruší část čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 257/2004 Sb.)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. V
Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 5 se odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 3) a 4) zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
2. V § 5 odst. 2 se za slova „obchodník s cennými papíry,“ vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí: „pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry, osoba provádějící přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,4a


4a§ 45a zákona č. 591/1992 Sb.“.
3. V § 5 odst. 3 se slova „uvedených v odstavci 1 písm. a) až c)“ zrušují.
4. V § 12 odst. 1 písm. d) se slova „uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) a b)“ zrušují.
5. V § 12 odst. 3 větě třetí se slova „uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) a b)“ zrušují.
ČÁST ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 323/2016 Sb. k 18.10.2016)
ČÁST PÁTÁ
Změna živnostenského zákona
Čl. VII
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona