Input:

361/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2009 Garance

č. 361/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část pátou a v čl. XIII bod 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. I
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 1 se slova „Předmět zákona“ nahrazují slovy „Úvodní ustanovení“.
2. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a Nařízení Rady (ES) o kontrole spojování podniků1b(dále jen „Nařízení o fúzích“)“.
Poznámka pod čarou č. 1b zní:


1bNařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1b se včetně odkazu na poznámku pod čarou označuje jako poznámka pod čarou č. 1c.
3. Za § 3 se vkládá nový § 4, který zní:
㤠4
Blokové výjimky
(1) Zákaz podle § 3 odst.  1 se nevztahuje na dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství podle čl. 81 Smlouvy, avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými na základě čl. 83 odst.  1 Smlouvy k provedení čl. 81 odst.  3 Smlouvy příslušnými nařízeními Komise nebo Rady (dále jen „komunitární blokové výjimky“).
(2) Úřad může povolit blokové výjimky i pro další druhy dohod, pokud je prokázáno, že narušení soutěže, ke kterému by bloková výjimka vedla, je převáženo výhodami pro jiné účastníky trhu, zejména pro spotřebitele.
(3) Úřad rozhodnutím jednotlivému soutěžiteli výhodu výjimky podle odstavce 1 nebo 2 odejme, pokud by v důsledku vývoje na trhu dohoda podléhající takové výjimce nesplňovala podmínky stanovené v § 3 odst.  4.“.
4. V § 6 odst.  1 písm.  b) se slova „společný podíl účastníků dohody“ nahrazují slovy „podíl žádného z účastníků dohody“.
5. V § 6 odst.  2 písm.  a) se druhé slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ , omezení nebo kontrole výroby nebo odbytu anebo“ a slova „nebo nákupních zdrojů“ se nahrazují slovy „ , nákupních zdrojů nebo zákazníků“.
6. V § 6 odst.  2 písm.  c) bodě 2 se za slova „zaměnitelného zboží“ vkládají slova „ , pokud společný podíl účastníků horizontální dohody nebo podíl některého z účastníků vertikální dohody přesahuje na relevantním trhu 5 %“.
7. V § 11 odst.  1 se písmeno  g) zrušuje.
8. V § 12 odst.  1 se slovo „přeměnou“ nahrazuje slovem „fúzí“ a poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.
9. V § 12 odst.  2 se slovo „podstatné“ zrušuje, za slovo „smlouvou“ se vkládají slova „ , na základě dražby nebo jiným způsobem“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Částí podniku se pro účely tohoto zákona rozumí rovněž ta část podniku soutěžitele, které lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou organizační složku podniku.“.
10. V 12 odst.  3 se slova „jeden podnik“