Input:

360/2004 Sb., Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení), ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 360/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. května 2004
o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3 odst. 4 a § 12
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 1, § 3, § 7, § 8 a § 11
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ
§ 1
Evropské hospodářské zájmové sdružení a použitelnost některých ustanovení českého právního řádu na toto sdružení
(1) Tento zákon upravuje právní poměry evropského hospodářského zájmového sdružení v rozsahu stanoveném nařízením Rady (EHS) o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS)1) (dále jen „nařízení Rady“). Nejsou-li určité otázky řešeny ani tímto zákonem, posoudí se podle obecných ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev a podle ustanovení upravujících právní poměry veřejné obchodní společnosti, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Evropské hospodářské zájmové sdružení se sídlem na území České republiky (dále jen „evropské sdružení“) je právnickou osobou, jež se zakládá smlouvou o sdružení. K podpisu smlouvy o sdružení a jejích změn se ustanovení zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev o úředním ověření podpisu nepoužijí.
(3) Na evropské sdružení nelze použít ustanovení zvláštního právního předpisu o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem.5)
§ 2
Obchodní firma evropského sdružení
Obchodní firma evropského sdružení musí obsahovat označení „evropské hospodářské zájmové sdružení“ nebo zkratku „EHZS“. Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.
§ 3
Obchodní rejstřík
(1) Evropské sdružení a provozovna evropského hospodářského zájmového sdružení se sídlem v jiném členském státu Evropské unie umístěná v České republice (dále jen „pobočka“) se zapisují do obchodního rejstříku. Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na zápis evropského sdružení nebo pobočky do obchodního rejstříku a na řízení ve věcech týkajících se zápisu evropského sdružení nebo pobočky do obchodního rejstříku ustanovení zákona upravujícího veřejné rejstříky.6)
(2) Jde-li o skutečnosti zapisované podle čl. 14 odst. 1 a článku 15 nařízení Rady, postačí uvést odkaz na příslušné listiny uložené ve sbírce listin. V případě, že zápis odkazuje na návrh změny sídla uložený do sbírky listin, zapíše se do obchodního rejstříku i navrhované nové sídlo.
(3) Do obchodního rejstříku se u pobočky zapisují údaje vyžadované zvláštním právním předpisem u organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby, která má sídlo v některém z členských států Evropské unie.
(4) Do složky sbírky listin vedené pro každé evropské sdružení se zakládají listiny uvedené v článku 7 nařízení Rady a listiny týkající se statutárního orgánu, likvidátora, insolvenčního správce nebo vedoucího