Input:

360/1999 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 360/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. prosince 1999,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část první
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část čtvrtou a pátou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část šestou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 41/2009 Sb. k 1.1.2010)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb. a zákona č. 329/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 26 odst. 2 se slova „Ústředí pro mezinárodněprávní ochranu mládeže (dále jen „Ústředí“)“ nahrazují slovy „Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen „Úřad“)“.
2. V § 26 odst. 3 se slovo „Ústředí“ nahrazuje slovem „Úřad“.
3. § 35 včetně poznámky pod čarou č. 58) zní:
㤠35
Účast státního zastupitelství
(1) Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení ve věcech
a) způsobilosti k právním úkonům,
b) prohlášení za mrtvého,
c) zápisu do obchodního rejstříku,
d) uložení výchovného opatření podle § 43 odst. 1 a 2 zákona o rodině,
e) nařízení ústavní výchovy a prodloužení ústavní výchovy,
f) pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti.
Oprávnění státního zastupitelství, popřípadě nejvyššího státního zástupce podat návrh na zahájení řízení podle zvláštních předpisů58tím není dotčeno.
(2) Státní zastupitelství je v takovém řízení oprávněno ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník právního vztahu.
(3) Ve věcech uvedených v odstavci 1 písm. d) až f) může státní zastupitelství podat ve veřejném zájmu návrh na zahájení řízení, nebylo-li zahájeno podle § 81 odst. 1 a 2 nebo na návrh jiného navrhovatele.


58Například § 21 a 29 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, § 62 a 62a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb.“.
4. V § 178 odst. 2 se slova „orgánu péče o děti a orgánu obce, které jsou obeznámeny“ nahrazují slovy „orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí, který je obeznámen“.
5. V § 272 odst. 3 se slova „orgán péče o děti“ nahrazují slovy „orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí“.
ČÁST ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 329/2011 Sb. k 1.1.2012)
ČÁST PÁTÁ
(zrušena zák. č. 329/2011 Sb. k 1.1.2012)
ČÁST ŠESTÁ
(zrušena zák. č. 250/2016 Sb. k 1.7.2017)
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky