Input:

356/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 356/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 30 odst. 2 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:
Čl. I
Ve vyhlášce č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., vyhlášky č. 342/2009 Sb. a vyhlášky č. 24/2012 Sb., přílohy č. 1 až 4 znějí:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 419/2001 Sb.
Rozsah a termíny sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných správci kapitol pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu
  
Část první
Rozsah návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
Hlava I
Podklady pro sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol
Podkladem pro sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol jsou vstupní údaje v rozpočtovém systému, finanční výkazy, které jsou stanoveny jiným právním předpisem3a údaje analytických evidencí.
  
Hlava II
Rozsah návrhů závěrečných účtů kapitol
Návrhy závěrečných účtů kapitol obsahují:
a)  průvodní zprávu,
b)  tabulkovou část.
  
Díl 1
Průvodní zpráva předkládaná Parlamentu České republiky
Průvodní zpráva obsahuje věcný komentář k činnosti kapitoly v průběhu hodnoceného roku, hodnocení plnění rozpočtu po změnách, hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků vynaložených na plnění úkolů stanovených pro hodnocený rok.
V průvodní zprávě se uvádějí všechny závažné skutečnosti charakterizující tvorbu, průběh a čerpání finančních prostředků v hodnoceném roce. Podkladem pro zprávu jsou výsledky celoročního rozpočtového hospodaření správců kapitol a výsledky hospodaření organizací v jejich působnosti.
Výsledky rozpočtového hospodaření hodnotí správce kapitoly v porovnání s výsledky za rok předcházející, případně pro prohloubení vypovídací schopnosti i v delší časové řadě. Hodnotí se rovnoměrnost čerpání výdajů se zdůvodněním výkyvů v jednotlivých čtvrtletích roku (zvlášť za běžné a za kapitálové výdaje rozpočtu). V této souvislosti se hodnotí rovněž vliv úprav rozpočtu z hlediska termínů jejich provádění. Skutečné plnění státního rozpočtu se hodnotí ve vztahu k rozpočtu po změnách k 31.