Input:

355/2013 Sb., Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění účinném k 14.3.2016 Archiv

č. 355/2013 Sb.
[zrušeno č. 121/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2013
o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
101/2015 Sb.
(k 1.8.2015)
mění § 3 a § 4
nález ÚS
77/2016 Sb.
(k 14.3.2016)
ruší část ust. v § 3 odst. 2 a v § 4 odst. 2
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 294/2013 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje podrobnosti o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.
§ 2
Označování sídla a provozovny
(1) Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho sídlo, informační tabuli, která obsahuje slova „Insolvenční správce“ a údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona.
(2) Insolvenční správce umístí na viditelném místě při vchodu do budovy, ve které se nachází jeho provozovna, informační tabuli, která obsahuje slova „Insolvenční správce“, údaje identifikující insolvenčního správce podle § 5a odst. 7 zákona a slova „Provozovna - Úřední hodiny:“ s uvedením úředních hodin provozovny podle § 3.
§ 3
Úřední hodiny provozovny
(1) Provozovna musí být pro veřejnost otevřena v pracovních dnech v časovém rozmezí od 7 do 18 hodin alespoň šest hodin denně, a to pravidelně alespoň jeden den v týdnu.
(2) Úřední hodiny každé provozovny musí být stanoveny tak, aby insolvenční správce v každé provozovně zajišťoval činnosti podle § 4.
(3) Provozovna může být výjimečně na přechodnou dobu uzavřena z vážných důvodů, a to zejména zdravotních nebo provozních. Nebrání-li tomu vážné důvody, umístí insolvenční správce v dostatečném předstihu na