Input:

355/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, platné do 30.6.2001 Archiv

č. 355/1999 Sb.
[zrušeno č. 56/2001 Sb.]
ZÁKON
ze dne 9. prosince 1999,
kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, se mění takto:
1. V § 6 odst. 4 písm. a) se za slova „přípojná vozidla“ vkládají slova „kromě nebrzděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg,“.
2. V § 6 odst. 4 písm. b) se za slovo „autobus,“ vkládají slova „silniční vozidlo s právem přednostní jízdy, cvičné silniční vozidlo autoškoly,“ a za slova „přípojná vozidla“ vkládají slova „kromě nebrzděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg,“.
3. V § 6 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
4. V § 6 odst. 4 písm. c) se slova „rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1,“ nahrazují