Input:

354/2003 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, ve znění účinném k 29.7.2016 Garance

č. 354/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. září 2003,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
635/2004 Sb.
(k 16.1.2005)
ruší bod 4 v části třetí článku IV
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část čtvrtou
242/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
ruší část sedmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
Čl. I
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb. a zákona č. 124/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 15 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:
„g) u tabákových výrobků poruší povinnosti uložené zvláštním právním předpisem.10a


10aZákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.“.
2. V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Při porušení cenových předpisů u ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků se postupuje podle zvláštního právního předpisu.10a“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. II
V zákoně č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se za § 2c vkládá nový § 2d, který zní:
㤠2d
Celní úřad Kutná Hora
a) vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen u tabákových výrobků,
b) vydává rozhodnutí o regulaci cen u tabákových výrobků.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb. a zákona č. 130/2003 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 3, skupina 314: Ostatní, u oboru živnosti „Zpracování tabáku a