Input:

352/2019 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 352/2019 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb. a nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění takto:
1. V písmenu A 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.08 se ve sloupci Platová třída číslo „14” nahrazuje číslem „13”.
2. V písmenu A 1. části dílu 1.06 v povolání 1.06.06 se ve sloupci Platová třída číslo „3” nahrazuje číslem „4”.
3. V písmenu A 2. části dílu 2.02 v povolání 2.02.02 se ve sloupci Část, díl, povolání slova „VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ” nahrazují slovy „PRACOVNÍK ODBORNÉHO ZACHÁZENÍ VE VĚZEŇSTVÍ” a ve sloupci Platová třída se text „9, 10” nahrazuje textem „9-13”.
4. V písmenu A 2. části dílu 2.02 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.02.03 REFERENT SPRÁVY VĚZEŇSTVÍ” a ve sloupci Platová třída text „8-14”.
5. V písmenu A 2. části se v názvu dílu 2.08 za slovo „SOCIÁLNÍ” vkládají slova „PRÁCE A SOCIÁLNÍ”.
6. V písmenu A 2. části dílu 2.10 se ve sloupci Část, díl, povolání doplňuje povolání „2.10.36 KONTROLOR NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU” a ve sloupci Platová třída text „12-15”.
7. V písmenu A 2. části dílu 2.19 se povolání 2.19.48 a povolání 2.19.49 zrušují.
8. V písmenu A 2. části dílu 2.21 v povolání 2.21.17 se ve sloupci Platová třída text „5,” nahrazuje textem „4-”.
9. V písmenu A 2. části dílu 2.21 v povolání 2.21.31 se ve sloupci Platová třída text „5-13” nahrazuje textem „5, 7-13”.
10. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.01 se v 9. platové třídě doplňuje bod 2, který zní:
„2. Příprava, zajišťování a sledování provozu elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů v certifikovaných i necertifikovaných informačních systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě. Odborná pomoc uživatelům elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů pracujících s utajovanými i neutajovanými dokumenty v digitální podobě.”.
11. V písmenu B 1. části dílu 1.01 v povolání 1.01.01 se v 10. platové třídě doplňují body 3 a 4, které znějí:
„3. Shromažďování uživatelských požadavků na rozvoj elektronického systému spisové služby a jejich