Input:

352/2001 Sb., Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 352/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. září 2001
o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
213/2006 Sb.
(k 18.6.2006)
mění 20 novelizačních bodů
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 3 odst. 2 vkládá nové písm. e)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 13; ruší § 13a a § 13b
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
UŽÍVÁNÍ STÁTNÍCH SYMBOLŮ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Zákon upravuje užívání státních symbolů České republiky,1) a to:
a) velkého státního znaku a malého státního znaku (dále jen „státní znak“),
b) státní vlajky,
c) vlajky prezidenta republiky,
d) státní pečeti, a
e) státní hymny.
(2) Státní symboly lze užívat jen vhodným a důstojným způsobem.
Státní znak
§ 2
(1) Státní znak jsou oprávněni užívat
a) Poslanecká sněmovna a Senát, poslanec a senátor, Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu,
b) prezident republiky a Kancelář prezidenta republiky,
c) vláda a Úřad vlády České republiky,
d) Veřejný ochránce práv a Kancelář Veřejného ochránce práv,
e) ministerstva a jiné správní úřady,
f) kraje, obce, městské obvody či městské části územně členěných statutárních měst a městské části hlavního města Prahy,
g) Ústavní soud,
h) soudy a státní zastupitelství,
i) ozbrojené síly a bezpečnostní sbory,
j) diplomatické mise a konzulární úřady České republiky,
k) Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace,
l) Úřad pro ochranu osobních údajů,
m) Nejvyšší kontrolní úřad,
n) Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání,
o) Česká národní banka,
p) státní fondy,
r) vysoké školy2) , školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku podle zvláštního zákona,3)
s) státní kulturní a vědecké instituce,
t) právnické a fyzické osoby, kterým je zákonem nebo na základě zákona svěřen výkon státní správy,4)
u) sportovci při reprezentaci České republiky,

(dále jen „oprávněné osoby“).
(2) Za oprávněné osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až t) mohou státní znak užívat v souvislosti s výkonem působnosti oprávněné osoby fyzické osoby, oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů oprávněné osoby nebo pověřené vedoucím oprávněné osoby.
§ 3
(1) Velký státní znak
a) je součástí závěsného odznaku starostů,
b) je součástí zevního označení služebních stejnokrojů zaměstnanců a příslušníků oprávněných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. e) a příslušníků oprávněných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. i) a k), v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,
c) se užívá k vyznačení státních hranic České republiky,
d) se vyobrazuje na průkazech vydávaných správními úřady České republiky, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
e) se vyobrazuje na bankovkách, cenných papírech a jiných ceninách České republiky,
f) se vyobrazuje na sbírkách rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu vydávaných těmito soudy podle zvláštních právních předpisů,
g) se užívá k zevnímu označení dresu sportovců reprezentujících Českou republiku.
(2) Velký státní znak lze též
a) vyobrazit na akademických insigniích, insigniích primátorů a insigniích vyznamenání,
b) užít na významných listinách oprávněných osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až e) a g) až m),
c) umístit na čelní straně místnosti, kde zasedají a jednají orgány oprávněných osob uvedených v § 2