Input:

35/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 35/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zemědělství
Čl. I
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 409/2006 Sb., se mění takto:
1. Za § 2d se vkládá nový § 2da, který zní:
㤠2da
Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem
(1) Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., (dále jen „Podpůrný fond“) poskytuje podpory
a) podnikatelům v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a zpracovatelského průmyslu, jde-li o zpracování produkce zemědělské výroby a potravin,
b) obcím a dobrovolným svazkům obcí ve venkovských oblastech.
(2) Podpory se poskytují ve formě
a) zajištění úvěrů,
b) finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů,
c) finančních prostředků určených pro podporu pojištění a pro další schválené programy.
(3) Podpory se poskytují na
a) vznik, reprodukci a rozvoj zemědělských podniků a farem, vznik, reprodukci a rozvoj multifunkčních zemědělských podniků a farem a vznik, reprodukci a rozvoj podniků v lesním a vodním hospodářství,
b) nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu,
c) pěstování, zpracování a využití biomasy,
d) rozvoj služeb, řemesel a dalších činností ve venkovských oblastech u zemědělských podnikatelů a obcí a dobrovolných svazků obcí, včetně podpory budování infrastruktury,
e) investice do životního prostředí v zemědělství a ve venkovských oblastech,
f) pojištění podnikání k řízení rizik a řešení krizí způsobených nepříznivými klimatickými nebo zooveterinárními vlivy,
g) propagaci odbytu zemědělských výrobků a potravin a na podporu vzniku, reprodukci a rozvoj zpracovatelského průmyslu při zpracování produkce zemědělské výroby a potravin,
h) pořízení investic potřebných pro přenos vědeckých poznatků do praxe v oblastech podle písmen a), c), d) a e).
(4) Finanční prostředky státního rozpočtu určené na financování podpor jsou soustředěny v rozpočtové kapitole ministerstva. Ministerstvo může zajišťovat finanční prostředky pro financování podpor i z dalších zdrojů. Finanční prostředky ze státního rozpočtu určené na financování podpor se pro účely jejich zúčtování se státním rozpočtem považují za čerpané dnem uzavření smlouvy s příjemcem podpory, a to v rozsahu celého sjednaného závazku k jejich vyplacení.
(5) Podpora se poskytuje na základě smlouvy mezi Podpůrným fondem