Input:

35/1993 Sb., Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném k 29.7.2016 Garance

č. 35/1993 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. prosince 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší čl. I
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší čl. II
242/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
ruší čl. IV
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
(zrušen zák. č. 281/2009 Sb. k 1.1.2011)
Čl. II
(zrušen zák. č. 456/2011 Sb. k 1.1.2013)
Čl. III
Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se mění a doplňuje takto:
1. § 13 odst. 1 zní:
„(1) Veřejná obchodní společnost zjišťuje základ daně za společnost jako celek (§ 23 až 33) stejně jako poplatník. Podle podílů stanovených společenskou smlouvou rozděluje se tento základ daně na jednotlivé společníky, u nichž tvoří základ daně (dílčí základ daně) podle § 5 odst. 2, je-li společník fyzickou osobou, nebo se zahrnují do základu daně podle § 23, je-li společník právnickou osobou. Ztráta veřejné obchodní společnosti (§ 34) se rozděluje stejně jako základ daně.“.
2. V § 15 odst. 8 a v § 20 odst. 4 se za slovo „mládeže“ doplňují slova „na ochranu zvířat“ a za slovo „sportovní“ se doplňují slova „a fyzickým osobám provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat“.
3. V § 23 odst. 1 se vypouští poslední věta.
4. V § 23 odst.