Input:

342/2005 Sb., Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích, ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 342/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. července 2005
o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší část jedenáctou
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část osmou
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část šestou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část šestou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Akademii věd České republiky
Čl. I
Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se slova „rozpočtovou organizací“ nahrazují slovy „organizační složkou České republiky“.
2. V § 3 odst. 2 se slova „pracoviště jako příspěvkové organizace“ nahrazují slovy „jménem České republiky pracoviště jako veřejné výzkumné instituce“.
3. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1§ 48 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).“.
4. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Akademie podporuje Učenou společnost České republiky, občanské sdružení, která přispívá ke svobodnému pěstování a rozvoji vědy v České republice a reprezentuje ji vůči obdobným zahraničním vědeckým institucím.“.
5. V § 5 odst. 1 se za slovo „Nejvyšším“ vkládá slovo „samosprávným“.
6. V § 6 písmena d) a e) znějí:
„d) schvaluje zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení pracovišť,
e) usnáší se na návrhu na jmenování předsedy z členů Sněmu a na jeho odvolání,“.
7. V § 6 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) volí a odvolává z funkce volené členy Rady a členy Vědecké rady,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
8. V § 8 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).
9. V § 8 odst. 1 písm. e) se slova „místopředsedy a“ zrušují.
10. V § 10 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:
„(2) Předsedu jmenuje a odvolává prezident republiky z členů Sněmu a na návrh Sněmu, který projedná vláda. Funkční období předsedy je čtyři roky. Funkci předsedy nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období.
(3) Předseda jmenuje místopředsedy z volených členů předsednictva.
(4) Předseda jmenuje a odvolává ředitele pracovišť.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 5 až 7.
11. V § 11 odstavec 2 zní:
„(2) Vědeckou radu tvoří zástupci pracovišť, zástupci vysokých škol a dalších vědeckých institucí a významní vědci ze zahraničí.“.
12. § 12 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
㤠12
Pracoviště jsou veřejnými výzkumnými institucemi podle zvláštního právního předpisu2.


2Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
13. V § 13 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„e) ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy4a vychovává vědecké pracovníky,


4§ 47 a 81 zákona o vysokých školách.“.
14. V § 13 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:
„h) zajišťuje infrastrukturu pro výzkum a vývoj4a.


4a§ 2 odst. 2 písm. f) zákona o podpoře výzkumu a vývoje.“.
15. § 14, 15 a 17 se zrušují.
16. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:
㤠20a
Funkční období osob vykonávajících ke dni předcházejícímu