Input:

341/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 341/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. listopadu 2015,
kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 37/2004, zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:
1. V názvu zákona se slova „a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů“ zrušují.
2. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:
㤠1
(1) Zájezdem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:
a) ubytování,
b) dopravu,
c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.
(2) Oddělené účtování za jednotlivá dílčí plnění téhož zájezdu nezprošťuje osobu, která je oprávněna organizovat, nabízet a prodávat zájezdy, povinností podle tohoto zákona.
(3) Zájezdem podle tohoto zákona není soubor služeb cestovního ruchu
a) prodávaný jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo
b) jehož nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání1.
(4) Prodávat zájezd je oprávněna jen osoba uvedená v § 2 odst. 1 uzavřením smlouvy o zájezdu2. Zprostředkovávat prodej zájezdu je oprávněna jen osoba uvedená v § 2 nebo 3.


1Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2§ 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.
3. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
4. V § 2 odst. 1 větě první se slovo „koncese“ nahrazuje slovy „státního povolení k provozování živnosti (dále jen „koncese“)“, ve větě druhé se slova „v době podpisu cestovní smlouvy“ nahrazují slovy „v okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu“ a za slova „sjednané pojištění záruky“ se vkládají slova „nebo bankovní záruku“.
5. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova „cestovní smlouva“ nahrazují slovy „smlouva o zájezdu“.
6. V § 3 odst. 1 se slova „písm. a) až d)“ zrušují.
7. V § 3