Input:

340/2008 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky Archiv

č. 340/2008 Sb.
[zrušeno č. 86/2011 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. srpna 2008,
kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., k provedení § 12 odst. 1 písm. b) a c) tohoto zákona:
Čl. I
V příloze č. 3 nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, se doplňuje bod 7, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní:
„7. Magnetické hračky
Magnetické hračky musí být opatřeny upozorněním s následujícím textem:
„Pozor! Tato hračka obsahuje magnety nebo magnetické části. Magnety přitahující se k sobě navzájem nebo ke kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění. V případě spolknutí či vdechnutí magnetů vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.“ nebo textem rovnocenného snadno srozumitelného znění, které jasně sděluje tentýž obsah.
Upozornění musí být jasně viditelné a čitelné, zřetelně napsané na obalu či jinak připevněné k magnetické hračce tak, aby je spotřebitel dobře viděl v okamžiku nákupu, a uvedeno v českém jazyce.
Za