Input:

34/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 34/2008 Sb.
[zrušeno č. 541/2020 Sb.]
ZÁKON
ze dne 16. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. § 24 včetně nadpisu zní:
㤠24
Povinnosti při přepravě odpadů
(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů jsou povinny
a) zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních právních předpisech30,
b) na vyžádání kontrolních orgánů předložit doklady související s přepravou odpadů a poskytnout o ní úplné a pravdivé informace,
c) uchovávat doklady související s přepravou odpadů po dobu 3 let ode dne zahájení přepravy,
d) označit přepravní prostředek přepravující odpad způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
e) při přepravě nebezpečných odpadů vést evidenci a ohlašovat přepravované nebezpečné odpady v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
(2) Dopravce je povinen informovat řidiče vozidla o skutečnosti, že bude ve vnitrozemí nebo přes hranice přepravovat odpady, vybavit řidiče doklady podle druhu přepravovaného odpadu a účelu přepravy a zajistit, aby těmito doklady byly přepravované odpady vybaveny po celou dobu přepravy.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob označení přepravního prostředku přepravujícího odpad.“.
2. V § 25 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB,“.
3. V části čtvrté hlavě II nadpis dílu 1 zní: „Odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB“.
4. V § 26 písm. e) se slova „§ 27 odst. 8 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 10 písm. c)“.
5. V § 27 odst. 1 větě první se za slovo „Vlastníci“ vkládají slova „PCB a“.
6. V § 27 odstavec 3 zní:
„(3) Odstraňování PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB je možné pouze v zařízeních k tomu určených.“.
7. V § 27 odstavec 7 zní:
„(7) Pokud vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení, která mohou obsahovat PCB [§ 26 písm. d)], do 31. prosince 2009 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem ministerstvu neprokáží, že jejich zařízení neobsahuje PCB, považují se tato zařízení za zařízení obsahující PCB.“.
8. V § 27 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) Vlastníci PCB, odpadů PCB a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB jsou povinni do 31. března 2009 vypracovat a zaslat ministerstvu plán postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plán dekontaminace odpadů PCB nebo zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010. Tyto plány musí být splněny nejpozději do 31. prosince 2010.
(9) Fyzické osoby oprávněné k podnikání a