Input:

337/2004 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev Archiv

č. 337/2004 Sb.
[zrušeno č. 99/2017 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. května 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, se mění takto:
1. V § 3 odstavec 3 zní:
„(3) Měsíční odměna vypočtená podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 9, a podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 6, se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.“.
2. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. l k nařízení vlády č. 337/2004 Sb.
 
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí,
členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města PrahyPočet obyvatel obce městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. Prahy
Uvolnění členové zastupitelstva obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části
hl. m. Prahy
za výkon funkce
(pevná složka)
Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného
statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce
Příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské Části územně Členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 5 ve výši
a
příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 6 až 8 až do výše
Neuvolnění členové zastupitelstva obce,
městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy
starosty, primátora
místostarosty, náměstka primátora
předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem
státní správy
Člena rady
předsedy výboru nebo komise rady
starosty
místostarosty
předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy
za výkon funkce
příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 10 až 13
Člena rady
předsedy výboru nebo komise rady
člena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu
člena
zastupitelstva