Input:

336/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 336/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. července 2020,
kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Čl. I
Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a zajišťuje mezinárodní spolupráci v této oblasti“.
2. V § 2 písmeno a) zní:
„a) chemickou zbraní
1. toxická chemická látka a její prekurzor, vyjma těch, které jsou určeny pro nezakázaný účel a jejichž druh a množství odpovídají tomuto účelu,
2. munice nebo prostředek určený k usmrcení nebo způsobení jiné újmy na zdraví člověka nebo zvířete anebo k poškození rostlin nebo ekosystémů1toxickým působením toxických chemických látek uvedených v bodu 1, které by se uvolnily v důsledku použití této munice nebo tohoto prostředku, nebo
3. vybavení zvláště navržené k použití v přímé souvislosti s použitím munice nebo prostředku uvedených v bodu 2;“.
3. V § 2 písmeno d) zní:
„d) stanovenou látkou toxická chemická látka nebo její prekurzor uvedené v seznamech chemických látek v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení2(dále jen „Úmluva“); stanovené látky uvedené v seznamech chemických látek v příloze Úmluvy se člení na
1. stanovené látky uvedené v seznamu 1 v příloze Úmluvy (dále jen „látka seznamu 1“),
2. stanovené látky uvedené v seznamu 2 v příloze Úmluvy (dále jen „látka seznamu 2“) a
3. stanovené látky uvedené v seznamu 3 v příloze Úmluvy (dále jen „látka seznamu 3“);“.
4. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a