Input:

336/2014 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu Garance

č. 336/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. prosince 2014,
kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl. I
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 větě druhé se slova „ve znění směrnice“ nahrazují slovy „ve znění směrnic“, na konci textu věty druhé se doplňují slova „a 2013/14/EU“, na konci textu věty poslední se doplňují slova „ , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU“ a na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta „Čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (přepracované znění).“.
2. V poznámce pod čarou č. 2 věty třetí až sedmá se nahrazují větami:
„Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro určení referenčního členského státu mimounijního správce alternativních investičních fondů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU.“.
3. V § 2 písmeno a) zní:
„a) ve shromažďování
1. peněžních prostředků, jehož hlavním účelem je financování vlastní výroby, obchodu, výzkumu nebo poskytování vlastních služeb, jiných než finančních, a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky, nebo
2. penězi ocenitelných věcí, jehož hlavním účelem je provozování vlastní výroby, vlastního obchodu, výzkumu nebo poskytování vlastních služeb, jiných než finančních, a na další správu takto shromážděných penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto penězi ocenitelné věci,“.
4. V § 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a písmena c) a d) se zrušují.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno c).
5. Na konci textu § 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se závěrečná