Input:

326/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášky č. 315/1997 Sb., platné do 7.3.2005 Archiv

č. 326/1998 Sb.
[zrušeno č. 108/2005 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 18. prosince 1998,
kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášky č. 315/1997 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášky č. 315/1997 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
„(1) Domovy mládeže (dále jen „domov“)1se pro stanovení výše úhrady člení na ubytovací jednotky. Ubytovacími jednotkami se rozumí pokoje, které se podle vybavení zařazují
a) do I. kategorie, mají-li ústřední topení, koupelnu nebo sprchu s teplou vodou a nejvýše 3