Input:

324/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 324/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. prosince 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění č. 295/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění č. 296/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb. a v úplném znění č. 295/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 3 odst. 2 se za slova „v obchodním rejstříku,“ vkládají slova „popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku, nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice“.
2. V § 3 odst. 3 se slova „výhod a imunit“ doplňují slova „nebo pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů“.
3. V § 6 odst. 2 písm. i) se slovo „prokurátoři“ nahrazuje slovy „státní zástupci“.
4. V § 6 odst. 2 písm. j) se vypouštějí slova „prezidiální rady“.
5. V § 9 odst. 6 se na konci připojuje tato věta: „Jde-li o osoby zaměstnané, plní tuto povinnost zaměstnavatel.“.
6. Dosavadní text § 20b se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který včetně poznámky pod čarou č. 15) zní:
„(2) Za poživatele důchodů z důchodového zabezpečení podle § 6 odst. 4 písm. b) se považují poživatelé důchodů přiznaných po 31. prosinci 1992 s přihlédnutím k dobám zaměstnání uvedeným v čl. 20 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpeční15a poživatelé důchodů, které byly přiznány podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky o sociálním zabezpečení před 1. lednem 1993.
15. Smlouva byla vyhlášena pod č. 228/1993 Sb.“.
Čl. II
Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb. a v úplném znění č. 296/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 3 odst. 1 se na konci doplňuje tečka za slovem „pojištění“ a vypouštějí se slova „(zabezpečení), s výjimkou nezapočitatelných příjmů, jimiž jsou“ a vkládají se nové věty, které znějí: „Do vyměřovacího základu se zahrnují i příjmy zúčtované po skončení tohoto zaměstnání. Do vyměřovacího základu se nezahrnují tyto příjmy:“.
2. Poznámka pod čarou č. 5) zní:
3. § 3 odst. 1 písm. f) zní:
„f) naturální požitky a jiná obdobná nepeněžní plnění, popřípadě finanční náhradě za ně,“.
4. V § 3 odst. 1 se za písmeno g) připojuje nové písmeno h), které zní:
„h) příjmy, které byly zaměstnanci poskytnuty za dobu před vznikem jeho zdravotního pojištění.“.
5. V § 3 odst. 6 se číslo „77“ nahrazuje číslem „65“.
6. V § 4 odst. 3 větě druhé se slova „výpisu z