Input:

322/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 322/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. dubna 2004,
kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se mění takto:
1. § 1 až 10 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1) až 21) znějí:
㤠1
Úvodní ustanovení
(1) Označování a ověřování chmelu (dále jen „certifikace“), kontrola zpracování, mísení, ošetřování a uvádění do oběhu produktů, které podléhají společné tržní organizaci pro chmel, se řídí bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství1(dále jen „předpisy Evropských společenství“).
(2) Tento zákon stanoví chmelařské oblasti a chmelařské polohy a upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropských společenství,1vyhlášenými mezinárodními smlouvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, a tímto zákonem a ukládání pokut za porušení stanovených povinností.
§ 2
Základní pojmy
(1) Základní pojmy vymezují předpisy Evropských společenství.1
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) ověřovacím střediskem Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským2(dále jen „Ústav“) určený podnik nebo jiné zařízení umožňující kvalifikované ověření chmele,
b) chmelnicí pozemek osázený chmelovými rostlinami a opatřený chmelovou konstrukcí, jehož plochu v souladu s předpisem s bezprostředními účinky2astanoví prováděcí právní předpis,
c) producentem osoba, která pěstuje chmel na chmelnici.
§ 3
Chmelařské oblasti a chmelařské polohy
(1) Chmelařské oblasti jsou oblasti vhodné pro produkci chmele; chmelařskými oblastmi jsou Žatecko, Úštěcko a Tršicko.
(2) Chmelařské oblasti se mohou členit na chmelařské polohy, které jsou součástmi chmelařských oblastí. Chmelařskými polohami jsou na Žatecku Podlesí a Údolí Zlatého potoka a na Úštěcku Polepská Blata.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví, kterými katastrálními územími3jsou jednotlivé chmelařské oblasti a chmelařské polohy vymezeny.
§ 4
Evidence chmelnic
(1) Chmelnice podléhají evidenci, kterou vede Ústav.
(2) Producent, který chmelnici nově založil, je povinen požádat Ústav, a to nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, o zařazení chmelnice do evidence. Součástí žádosti je kopie katastrální mapy3s vyznačením plochy chmelnice a uvedení odrůdy chmele. Podrobnosti žádosti stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Ústav rozhodne o přidělení evidenčního čísla nově založené chmelnici. Producent je povinen chmelnici tímto evidenčním číslem viditelným způsobem označit a toto označení po celou dobu zařazení chmelnice v evidenci udržovat.
(4) O převodu chmelnice na jiného producenta rozhodne Ústav na žádost.
(5) Zrušení nebo převod chmelnice nebo změny údajů stanovených prováděcím právním předpisem je producent povinen písemně ohlásit Ústavu do 1 měsíce od provedené změny.
§ 5
Certifikace
(1) Certifikací se deklaruje kvalita a původ chmele; certifikace zahrnuje označování chmele producentem a ověřování kvality a původu chmele Ústavem.
(2) Producent je povinen