Input:

322/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb. Archiv

č. 322/1993 Sb.
[zrušeno č. 340/2013 Sb.]
ZÁKON
ze dne 2. prosince 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 4 odst. 2 zní:
„(2) Dluhy podle odstavce 1 písm. a), náklady podle odstavce písm. c), odměna a hotové výdaje podle odstavce 1 písm. d), cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se k celé části dědictví, připadající na jednotlivého dědice a dědická dávka podle odstavce 1 písm. e) (dále jen „dluhy“) se odečtou ve výši odpovídající poměru jím zděděného majetku, který není od daně osvobozen, k celkové hodnotě majetku nabytého jednotlivým dědicem. Výše těchto dluhů se vypočte na celé Kč bez zaokrouhlení. Cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se jen k určité části dědictví se odečte pouze od této části dědictví.“.
2. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:
„(2) Poplatníkem daně darovací v případech uvedených v § 6 odst. 2 je
a) fyzická osoba, která je občanem České republiky nebo cizincem s dlouhodobým pobytem nebo trvalým pobytem na území České republiky,1b
b) právnická osoba se sídlem na území České republiky.“.
3. § 6 odst. 1, 2 a 3 znějí:
„(1) Předmětem darovací daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. Je-li bezúplatně nabyta pouze část majetku, je předmětem daně jen ta část majetku, která byla nabyta bezúplatně. Majetkem pro účely daně darovací jsou
a) nemovitosti a movitý majetek,
b) jiný majetkový prospěch.
(2) Daň se vybírá i z nabytí movitého majetku, který je
a) darován z ciziny nabyvateli do tuzemska nebo z tuzemska nabyvateli v cizině anebo,
b) darován v cizině nebo pořízen v cizině z prostředků darovaných nabyvateli v cizině, byl-li darovaný nebo pořízený movitý majetek dovezen nabyvatelem do tuzemska.
(3) Předmětem daně darovací nejsou
a) plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem,
b) důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu,2
c) dary, pokud podléhají dani z příjmu podle zvláštního předpisu,2a
d) podpory, příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, rozpočtů okresních úřadů nebo rozpočtů obcí,
e) prostředky poskytnuté pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci.“.
4. § 6 se doplňuje odstavcem 6, který zní:
„(6) Ustanovení odstavce 2 a odstavce 5 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.“.
5. § 7 odst. 1 písm. c) zní:
„c) clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny.“.
6. V § 7 odst. 1 se v poslední větě za slova „§ 4 odst. 1“ vkládají tato slova: „a 2“.
7. § 7 odst. 3 zní:
„(3) Cena movitého majetku nabytého darováním od téže osoby týmž