Input:

321/2012 Sb., Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary Garance

č. 321/2012 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. srpna 2012
o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary
Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení stanoví lázeňské místo Karlovy Vary a Statut lázeňského místa Karlovy Vary (dále jen „Statut“), kterým se určuje režim ochrany lázeňského místa a podmínky pro vytváření a zachování lázeňského prostředí a poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.
(2) Statut vymezuje vnější a vnitřní území lázeňského místa Karlovy Vary a stanoví
a) omezení související s jeho výstavbou a rozvojem,
b) činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují,
c) zařízení, která se v něm nesmí zřizovat,
d) pro vnitřní území lázeňského místa další omezení související s uplatňováním zvýšených nároků na vzhled a uspořádání veřejných prostranství, zřizování, upravování, udržování, čištění a osvětlování veřejných prostranství, veřejné zeleně, parků a jejich vybavení.
§ 2
Území lázeňského místa
(1) Území lázeňského místa tvoří katastrální území Bohatice, Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Dvory, Drahovice, Karlovy Vary, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role, Rybáře, Sedlec u Karlových Var, Stará Role, Tašovice a Tuhnice.
(2) Vnitřní území lázeňského místa je vymezeno na podkladě katastrální mapy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, vnější území lázeňského místa zahrnuje zbývající část území lázeňského místa.
(3) Vymezení území lázeňského místa na podkladě základní mapy České republiky s odlišením vnitřního a vnějšího území lázeňského místa je graficky vyznačeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa a zařízení, která se v něm nesmí zřizovat
§ 3
(1) Na území lázeňského místa je zakázáno umisťovat stavby, zařízení a provozovny, které by prokazatelně negativně ovlivnily vnitřní území lázeňského místa fyzikálními, chemickými nebo biologickými škodlivinami nad přípustnou míru stanovenou jinými právními předpisy1) .
(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba a jiný rozvoj nesouvisející s účely lázeňství, lázeňské a občanské vybavenosti, bydlení a tomu odpovídající dopravní a technické infrastruktury a s ochranou zeleně.
(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba staveb, které by nerespektovaly dochované urbanistické, architektonické a památkové hodnoty a které by vedly k nadměrnému zahušťování zástavby, zejména na úkor zeleně. Ve vnitřním území lázeňského místa je dále zakázána výstavba staveb, které by byly zjevně nevyvážené co do podlažnosti a výšky staveb nebo stavebních prvků a které by zjevně přesahovaly stávající zástavbu.
§ 4
(1) Ve vnitřním území lázeňského místa je v zájmu ochrany léčebného režimu a zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí omezena výstavba zábavních zařízení, parkovacích a garážovacích domů; tuto výstavbu lze povolit pouze po posouzení vhodnosti jejich