Input:

321/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., platné do 30.4.2004 Archiv

č. 321/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., platné do 30.4.2004
[zrušeno č. 235/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 2. prosince 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 1 připojuje tato věta: „Za zdanitelné plnění se považuje i vložení majetkového vkladu v naturální podobě osobě, která není plátcem, a vypořádací podí11bv naturální podobě, pokud u nich byl uplatněn odpočet s výjimkou majetku v naturální podobě, který byl vydán nebo poskytnut jako náhrada podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 2 odst. 2 písm. f) se vypouštějí slova „§ 18 odst. 4 a“.
3. V § 2 odst. 2 se doplňuje písmeno m), které zní:
„m) daňovým dokladem daňový doklad podle § 12 odst. 2 a 6, doklad o použití podle § 12 odst. 5, splátkový kalendář podle § 12 odst. 8, zjednodušený daňový doklad podle § 12 odst. 9, daňový dobropis a daňový vrubopis podle § 13, písemné celní prohlášení podle § 43 odst. 4 a § 45 odst. 3 a doklad o zaplacení podle § 12 odst. 7 a § 46 odst. 4.“.
4. V § 2 odst. 2 se doplňuje písmeno n), které zní:
„n) finančním pronájmem s následnou koupí najaté věci pronájem, který splňuje podmínky stanovené zvláštním předpisem.2b“.
5. V § 5 odst. 1 se částka „1 500 000 Kč“ nahrazuje částkou „750 000 Kč“.
6. V § 5 odst. 3 se částka „3 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „ 1500 000 Kč“.
7. V § 5 odst. 5 se částka „1 500 000 Kč“ nahrazuje částkou „750 000 Kč“ a částka „6 000 000 Kč“ částkou „3 000 000 Kč“.
8. V § 5 odst. 6 a 7 se slova „podle účetního stavu“ nahrazují slovy „ze zůstatkové ceny investičního majetku a z pořizovací ceny zásob“.
9. V § 5 odst. 7 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „a výše daně se vypočte způsobem uvedeným v § 17 odst. 3.“.
10. V § 5 se doplňují odstavce 8, 9 a 10, které znějí:
„(8) Plátci jsou také osoby podléhající dani, které nabývají majetek na základě rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona,3aa to ode dne nabytí majetku.
(9) Při přeměně společnosti, která byla plátcem daně z přidané hodnoty, v jinou formu společnosti nebo družstvo nebo při sloučení nebo splynutím s jinou společností, popřípadě při rozdělení společnosti, se stávají plátci všechny osoby podléhající dani, na které přechází jmění ze zrušené společnosti bez likvidace podle zvláštního zákona,3ba to ode dne zápisu nové společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku.
(10) O zrušení registrace mohou plátci uvedení v odstavcích 8 a 9 požádat po uplynutí tří měsíců od data, kdy se stali plátci podle odstavce 8 nebo 9, pokud jejich obrat nepřesáhne za tyto tři měsíce částku 750 000 Kč.“.
11. V § 6 odst. 1 se doplňuje písmeno j),