Input:

32/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 32/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. I
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., zákona č. 177/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 21 odstavec 5 zní:
„(5) Utajovaná informace se eviduje v administrativních pomůckách určených prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud u podkladových materiálů stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené odpovědná osoba stanoví, že se neevidují. V administrativních pomůckách se zaznamenává též předávání, přebírání nebo jiný pohyb utajované informace.“.
2. V § 21 odst. 8 se věta druhá zrušuje.
3. V § 23 odstavec 1 zní:
„(1) Nejde-li o utajovanou informaci vyžadující zvláštní režim nakládání, nevztahuje se povinnost stanovená v § 21 odst. 8 na předávání utajované informace
a) do stupně utajení Tajné mezi zpravodajskými službami a obdobnými službami cizí moci, uskutečňované v rámci spolupráce podle zvláštního právního předpisu19v případech, kdy postup podle § 21 odst. 8 nelze dodržet,
b) stupně utajení Vyhrazené, stanoví-li tak odpovědná osoba a nepožaduje-li výslovně cizí moc nebo původce utajované informace potvrzení jejího převzetí.“.
4. V § 23 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a rozsah podkladových materiálů stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené“.
5. V § 23 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Úřad vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů převodní tabulky stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.“.
6. V § 28 odst. 4 se za slova „ozbrojených sborů“ vkládají slova „nebo příslušníky ozbrojených sil cizí moci“.
7. V § 30 odst. 3 se za slova „humanitární akci,“ vkládají slova „v dalších zahraničních misích,“, za slova „vojenského cvičení“ se vkládají slova „a praktického vojenského výcviku s vojenskou technikou a vojenskou výzbrojí mimo místa stálé dislokace vojenského útvaru“ a za slova „právních předpisů21“ se vkládají slova „anebo příslušníky ozbrojených sil cizí moci“.
8. V § 62 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Úřad dále může bezpečnostní oprávnění uznat v případě, kdy je uznání v souladu se zahraničně politickými a bezpečnostními zájmy České republiky; na toto uznání není právní nárok. Při postupu podle věty třetí si Úřad může vyžádat písemné stanovisko Ministerstva zahraničních věcí a příslušné