Input:

317/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013 Garance

č. 317/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. září 2013,
kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013, se mění takto:
1. V příloze č. 1 části II. bodě číslo 11 písm. a) se na konci textu věty poslední doplňují slova „ , údaje o plochách osevu vybraných ozimých plodin k 30.