Input:

315/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. Archiv

č. 315/2008 Sb.
[zrušeno č. 383/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. července 2008,
kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) podmínky hospodaření s jednotkami přiděleného množství,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).
2. V § 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „(dále jen „systém obchodování“)“.
3. V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „v daném kalendářním roce“ zrušují.
4. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene m) doplňují slova „ , odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO2“.
5. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene n) doplňují slova „ , odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO2“.
6. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o), p) a r), která znějí:
„o) rozdělením zařízení - taková změna, při níž je zařízení rozděleno na dvě či více zařízení, z nichž každé svými technickými parametry splňuje podmínky uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
p) sloučením zařízení - taková změna, při níž jsou dvě nebo více zařízení spojena v jedno zařízení,
r) jednotkou přiděleného množství - majetková hodnota odpovídající oprávnění České republiky vypustit na základě Kjótského protokolu do ovzduší ekvivalent jedné tuny CO2.“.
7. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo změní nebo zruší jím vydané povolení
a) zjistí-li, že došlo ke změně v užívání, způsobu provozu, kapacitě zařízení nebo údajích uvedených v povolení podle § 5 odst. 3, která může mít podstatný vliv na provoz zařízení, zjišťování a vykazování emisí, nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení,
b) dojde-li při výkonu povolení k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem,
c) nevyužívá-li provozovatel zařízení povolení bez zvláštního důvodu po dobu delší 2 let, nebo
d) na žádost provozovatele zařízení.“.
8. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Povolení zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) zánikem právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby, které bylo povolení uděleno, pokud nedošlo k přechodu práv a povinností vyplývajících z povolení na právního nástupce provozovatele zařízení, nebo
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení podle odstavce 2.“.
9. V nadpisu hlavy III se doplňují slova „A HOSPODAŘENÍ S JEDNOTKAMI PŘIDĚLENÉHO MNOŽSTVÍ“.
10. V § 8 se odstavce 6 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 6.
11. V § 8 odst. 6 větě první se za slova „v národním alokačním plánu“ vkládají slova „v rezervě pro nové zdroje“ a slova „ve smyslu odstavce 6 nebo odstavce 7“ se zrušují.
12. Za § 8 se vkládá nový § 8a,