Input:

313/2010 Sb., Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění účinném k 23.8.2019 Garance

č. 313/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. listopadu 2010
o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
83/2018 Sb.
(k 13.6.2018)
mění
191/2019 Sb.
(k 23.8.2019)
mění § 1 a § 7; vkládá § 10f
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Ocenění v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může udělovat tato ocenění:
a) Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
b) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů,
c) Plaketu Františky Plamínkové,
d) Cenu Milady Paulové,
e) Evropskou jazykovou cenu Label a ocenění Evropský učitel jazyků,
f) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských, paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games pořádaných Mezinárodní asociací pro sport osob s mentálním postižením (dále jen „Global Games“),
g) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce,
h) Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
i) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Fair Play“,
j) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží,
k) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Talent“,
l) Medaili J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze,
m) Medaili Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze,
n) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.
(2) Česká školní inspekce může udělovat Medaili České školní inspekce „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“.
§ 2
Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(1) Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje fyzické osobě, právnické osobě, popřípadě skupině fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří v prvním stupni diplom a stříbrná medaile a ve druhém stupni diplom a bronzová medaile.
§ 3
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů
(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů se uděluje studentovi nebo absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Dále se tato