Input:

311/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 311/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. června 2002,
kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
ruší část druhou
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část šestou
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na toto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o obecní policii
Čl. I
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 zní:
„(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.“.
2. V § 1 odst. 2 se na konci věty doplňují tato slova: „a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon“.
3. V § 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Obecní policie může na základě veřejnoprávní smlouvy (§ 3a) vykonávat úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy.“.
4. V § 2 odstavec 1 zní:
„(1) Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
c) přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.“.
5. V § 2 se odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 6) až 8) zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
6. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.
7. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámky pod čarou č. 7) zní:
㤠3a
(1) Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.
(2) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 vyžaduje ke své platnosti souhlasu krajského úřadu. O udělení souhlasu rozhoduje krajský úřad v přenesené působnosti ve správním řízení podle zvláštního zákona.
(3) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 musí obsahovat
a) označení obcí, které jsou jejími smluvními stranami,
b) určení rozsahu úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, které bude obecní policie vykonávat na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a které jsou smluvními stranami této smlouvy, jakož i den, od kterého bude obecní policie tyto úkoly vykonávat,
c) způsob úhrady nákladů spojených s výkonem úkolů podle písmena b).
(4) Obecné podmínky pro uzavírání, platnost, změnu a zrušení veřejnoprávní smlouvy, rozhodování sporů z veřejnoprávní smlouvy a způsob jejího zveřejnění se řídí právní úpravou pro veřejnoprávní smlouvy ve věcech obecního zřízení.7
(5) Obec, která obecní policii nezřídila a je smluvní stranou