Input:

310/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 31.5.2018 Garance

č. 310/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. srpna 2017,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
92/2018 Sb.
(k 31.5.2018)
ruší v čl. III. bod 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. I
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb. a zákona č. 259/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 větě první se slova „a ošetřování“ nahrazují slovem „ , ošetřování“ a slova „a organizaci“ se nahrazují slovy „ , poskytování dlouhodobé péče a organizaci“.
2. V § 3 písm. l) se slova „nástup na peněžitou“ nahrazují slovy „vznik potřeby dlouhodobé péče, nástup na peněžitou“.
3. V § 4 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) dlouhodobé ošetřovné,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
4. Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17Například § 68k odst. 1 a 2 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 124 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
5. Poznámka pod čarou č. 17a zní:


17a§ 61a zákona č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
6. V § 18 odst. 7 písm. c) se slova „nebo ošetřovné“ nahrazují slovy „ , ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné“.
7. V § 19 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Rozhodné období pro dlouhodobé ošetřovné se zjišťuje ke dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo ke dni prvního převzetí dlouhodobé péče, jde-li o pojištěnce, který převzal dlouhodobou péči.“.

Dosavadní odstavce 5 až 13 se označují jako odstavce 6 až 14.
8. V § 19 odst. 8 se slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 7“.
9. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova „a ošetřovného“ nahrazují slovy „ , ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného“.
10. V § 32 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Pojištěnci, který je osobou pečující nebo osobou v evidenci,