Input:

310/2006 Sb., Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 310/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. května 2006
o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů
(zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění slova v § 9 odst. 2
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 3 odst. 2 a § 14 odst. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
156/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 4, § 5, § 8 odst. 1, § 14 odst. 3, § 16 odst. 2 písm. b); ruší část druhou; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 7 odst. 2 a § 9 odst. 3 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 18 odst. 8
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 4 a § 7 odst. 3
229/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část první
307/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
ruší část pátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 229/2013 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 156/2009 Sb. k 1.8.2009)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zbraních
§ 23
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písmeno f) zní:
„f) dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,“.
2. V § 39 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „tuto povinnost nemá držitel zbrojní licence skupiny A při výrobě zbraní nebo střeliva a s tím souvisejících činnostech u osoby, s výjimkou osoby provádějící zkušební střelbu, která
1. provádí výrobní a související činnosti při výrobě zbraní a střeliva,
2. je k držiteli zbrojní licence skupiny A v oboru zbraní a střeliva v pracovním, členském nebo obdobném poměru,
3. je uvedena vymezením pracovního zařazení ve vnitřním předpisu vydaném podle písmene d), po předchozím schválení příslušným útvarem policie,
4. je prokazatelně poučena o způsobu bezpečného zacházení se zbraněmi,
5. vedoucí zaměstnanec této osoby je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny,“.
3. V § 58 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Příslušný útvar policie může dále držiteli zbrojní licence skupiny A povolit jiný způsob zabezpečení přechovávaných zbraní kategorie A, B, C za podmínky, že přechovávané zbraně nebo střelivo budou řádně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.“.
4. V příloze v části první (Druhy zbraní) bod 22 zní:
„22. Historická zbraň - střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o spotřebních daních
§ 24
V zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se v § 140 doplňují odstavce 16 a 17, které znějí:
„(16) Cigarety v jednotkovém balení obsahujícím méně než 20 kusů mohou být na daňovém území České republiky