Input:

31/1984 Sb., Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních, platné do 31.12.2004 Archiv

č. 31/1984 Sb.
[zrušeno č. 561/2004 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 2. dubna 1984,
kterým se mění a doplňuje zákon české národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů ve střediskových obcích, se mění a doplňuje takto:
1. V § 3
se v odstavci 2 za slova „zřizují a zrušují“ vkládají slova „podle stanovené sítě [§ 14 odst. 2 písm. b) a c)],“
se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Sítí škol a školských zařízení se rozumí jejich územní rozmístění s uvedením jejich druhů a typů; u středních škol se v této síti uvádějí studijní nebo učební obory, u středních odborných učilišť, zvláštních odborných učilišť a středisek praktického vyučování též příslušný ústřední orgán a orgán oprávněný zřídit střední odborné učiliště, zvláštní odborné učiliště a středisko praktického vyučování.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
2. V § 4 se připojuje odstavec 4, který zní:
„(4) Ředitel střední školy nebo ředitel zvláštního odborného učiliště zřizuje poradní sbor jako svůj orgán. Členy poradního sboru ředitele střední školy nebo ředitele zvláštního odborného učiliště mohou být jen politicky a odborně vyspělí zástupci socialistických organizací ( organizací průmyslových , zemědělských, organizací vykonávajících obchodní činnost, organizací poskytujících služby, družstevních organizací, kulturních, uměleckých organizací a společenských organizací). Členy poradního sboru ředitele střední školy nebo ředitele zvláštního odborného učiliště mohou být i zástupci místního národního výboru v sídle školy. Poradní sbor pomáhá řediteli střední odborné školy nebo řediteli zvláštního odborného učiliště zejména při řešení otázek přípravy žáků pro povolání, praktického vyučování, výchovy mimo vyučování a materiálního vybavení škol.“.
3. V § 5
se v odstavci 2 vypouštějí slova „základní devítileté školy“,
se v odstavci 3 v první větě vypouštějí slova „nebo základní devítileté školy“.
4. § 6 zní:
㤠6
Městský národní výbor
(1) Městský národní výbor vykonává mimo působnost, která přísluší místnímu národnímu výboru ve střediskové obci (§ 5 odst. 4), též působnost, která podle § 10 jinak přísluší okresnímu národnímu výboru.
(2) Městský národní výbor dále
a) zřizuje a zrušuje školská zařízení, která slouží školám jím zřizovaným,
b) zabezpečuje provoz škol a školských zařízeni, která zřizuje.
(3) Městský národní výbor první a druhé kategorie4zřizuje a zrušuje
a) se souhlasem okresního národního výboru městský dům pionýrů a mládeže, městskou stanici mladých techniků, mladých přírodovědců nebo mladých turistů, městské středisko školního stravování, lidovou školu umění a lidovou školu jazyků,
b) se souhlasem krajského národního výboru základní školu při zdravotnickém zařízení, školu v